ЗВІТ

керівника

Манченківського дошкільного

навчального закладу

(дитячий садок)

Манченківської селищної ради

Харківського району

Харківської області

перед колективом, батьками та громадськістю

за 2017/2018 навчальний рік

Підготувала: завідувач Манченківського дошкільного навчального закладу (дитячий садок)

Манченківської селищної ради Харківського району

Харківської області

Міхно Наталія Миколаївна

2018 р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Загальна характеристика

Манченківський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) Манченківської селищної ради функціонує з вересня 2015 року. Дошкільний заклад знаходиться в пристосованому приміщенні, розрахованому на 60 місць, працює за 10.5 годинним режимом роботи, що відповідає запитам і побажанням батьків. Мова навчання українська. Кількість груп – 2 дошкільні. В поточному навчальному році виховувалось 57 дітей .

Режим роботи ДНЗ: п’ятиденний з 7.00 до 17.30.

Групові приміщення повністю забезпечені новими меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Порядок прийняття дітей у ДНЗ здійснюється згідно Статуту Манченківського ДНЗ.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацією ДНЗ були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

У 2017/2018 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Кадрове забезпечення

Дошкільний заклад не в повному обсязі укомплектовано педагогічними кадрами до складу якого входять 5 педпрацівників: завідувач, 2 вихователя, муз керівник та керівник гуртка. Вакантним є посада вихователя, психолога, інструктора з фізвиховання на 0,25 ставки та дієтсестри на 0,25 ставки. З вищою освітою – 2 педагога, 1 – середньо – спеціальна освіта, 1 педагог навчається на 2 курсі ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

Педагоги ведуть постійну пошукову роботу з метою підвищення якості навчально-виховного процесу. В своїй роботі користуються новими технологіями, які вивчаються із різних методичних видань. Опрацьовують такі фахові журнали, як "Музичний керівник", "Психолог", "Дошкільний навчальний заклад", "Вихователь-методист", "Практика управління дошкільним закладом". Заведена картотека періодичних видань для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України..

У 2017/2018 н. р. педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. В жовтні 2017 року вихователь Орленко О.П. пройшла курси підвищення кваліфікації. В квітні 2018 року за результатами атестації їй було присвоєно 11 кваліфікаційний розряд.

Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів.

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

З метою реалізації загальної мети - надання якісних послуг, забезпечення соціального захисту та прав дитини, формування в дошкільника цілісної картини світу, творчого ставлення дитини до життя та гармонійного особистісного розвитку дошкільника дошкільний навчальний заклад на 2017/2018 навчальний рік визначав такі цільові пріоритети:

- створення відповідного предметно розвивального середовища;

- балансування впливу педагога та індивідуальний досвід, систему цінностей, інтересів, прагнень дошкільника;

- підвищення фахової компетентності педагогів, сприяння їх професійному зростанню;

- активізація роботи щодо формування уявлення дитини про навколишнє та внутрішнє середовище ;

- систематизація роботи щодо збереження фізичного здоров’я дітей через різноманітні форми рухової активності шляхом впровадження ефективного педагогічного досвіду;

- вдосконалення та збагачення зв’язної мови дітей шляхом підвищення педагогічної майстерності;

- підвищення соціальної активності батьків, залучення їх у єдиний освітній простір дошкільної освіти;

- формування педагогічної культури батьків, використовуючи нові форми співпраці з ними.

У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив Манченківського дошкільного навчального закладу (дитячий садок) Манченківської селищної ради Харківського району Харківської області працюватиме над темою : «Патріотичне виховання дітей засобами ознайомлення дошкільнят з культурою, побутом і звичаями рідного краю»

Виходячи з аналізу освітньо-виховної і методичної роботи у 2016/2017 навчальному році, ураховуючи досягнення й перспективи розвитку, педагогічний колектив визначив основні завдання на 2017/2018 навчальний рік:

1. Розширити та уточнити знання з основних напрямів патріотичного виховання дітей дошкільного віку;

2. Формувати ціннісне ставлення дошкільників до культурної спадщини українського народу, його історичного минулого, мови, традицій;

3. Формування у дітей бази знань і практичних навичок з економічного виховання;

4. Підвищувати професійну компетенцію вихователів, шляхом самоосвіти та використання сучасних методів навчання та виховання дошкільників.

5. Організація освітнього процесу, відповідно до впровадження оновленої освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році. Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо - та відеоматеріалів.

В результаті вирішення завдань, що ставились перед педагогічним колективом на 2017/2018 навчальний рік, в методичному кабінеті оформлено відділ «Українознавство», тематичну виставку, створено банк нормативно-правової бази, навчально-методичного забезпечення, інтернет - ресурсів та публікацій в фахових виданнях.».

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педагогічної ради, семінари, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця).Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів свідчить, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли поліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи.

Згідно плану роботи дошкільного навчального закладу на 2017/2018 навчального року використовувались колективні та індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами. Перевага надавались формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.

Продовжує працювати сайт ДНЗ, постійно оновлюється інформація. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищити рівень педагогічної майстерності, технічні вміння.

РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Основним акцентом у освітньо - виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти та інноваційну технологію; дітям було надано можливість для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків у групах.

На підставі аналітичного зрізу рівня розвитку дітей проведеного педагогами ДНЗ, отримано наступні результати. Із 52 продіагоностованих дітей виявлено:

- з високим рівнем розвитку - 25% дітей;

- з достатнім рівнем розвитку – 36% дітей;

- з середнім рівнем розвитку – 37% дітей;

- з низьким – 2% дітей.

РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

До школи у 2018 році підуть 15 дітей. Високого рівня -1 дитина, достатнього - 14 дітей, середнього - 0, низького – 0.

Робота дошкільного закладу з ЗНЗ, велась на належному рівні – відповідно до плану «Наступність у роботі ДНЗ та ЗНЗ», виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Для реалізації цих завдань:

- створено інформаційно - педагогічну бібліотечку для вихователів та батьків з посібниками щодо підготовки дітей до школи;

- педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання;

- практичним психологом школи вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання;

- вихователі ДНЗ спільно з педагогами школи для старших дошкільників улаштовували екскурсії, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та приміщенням першокласників;

Заходи щодо охоплення дітей 5- річного віку.

З метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести (семи) років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом, до складу якої входять педагогічні працівники.

Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків.

Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі. Так станом на кінець 2017/2018 навчального року всі діти 5-ти річного віку за мікрорайоном охоплені дошкільною освітою. З боку керівника дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.

Якість реалізації освітньої програми

Освітньо-виховна робота в ДНЗ змінюється відповідно до Законів України «Про засади державної мовної політики», «Про дошкільну освіту» (зі змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, основу якого становить забезпечення належних умов для здобуття дошкільної освіти, роль якої визначена пріоритетною у становленні та розвитку особистості дитини.

У своїй діяльності вихователі враховували інтереси, можливості i потреби дітей, користуючись нововведеннями, розглядаючи різноманітні варіанти співвідношень зміст в змісті, технологіях, організацій освітньо-виховного процесу, створюючи просторове предметно-розвиваюче середовище для кожної дитини, спираючись на Конвенцію про права дитини, Закон України «Про охорону дитинства».

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому закладі є заняття яке складається з різних розділів програми. Вихователі планують та проводять індивідуальні групові форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, підсумкові та інші.

Складаючи розклад занять, ми планували заняття у першій половині дня, а у другій проводилась гурткова робота. Оскільки гурток є додатковою організаційною формою освітнього процесу. В нашому закладі були організовані гуртки "Хореографія", керівник гуртка Черкашина Н.І. та « Світлофорчик», керівник гуртка Щетініна В.Ю.

Збереженням та зміцненням фізичного розвитку дітей та їх здоров'я, створенням оптимального рухового режиму в ДНЗ займалася вихователь Орленко О.П. Основу її роботи складали заняття з фізичної культури, рухливі iгри та самостійна irpoвa діяльність дітей.

Протягом року розвитком музичних здібностей дітей займалася Черкашина Н.І., проводились свята та розваги відповідно до програмових вимог, заплановані в навчальному році.

Враховуючи сучасні вимоги до здобуття дітьми якісної дошкільної освіти, виховання всебічно розвиненої особистості в ДНЗ впроваджуються альтернативні методики навчання.

Вихователями були зібрані відповідні матеріали, придбана відповідна методична література. Впроваджуючи в практику роботи інноваційні технології колектив досяг значних успіхів у підготовці дітей до навчання у школі.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.08.12 № 1/9-568 «Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів» у 2017/2018 навчальному році, в дошкільному навчальному закладі використовувались наступні навчальні видання:

«Дитина», наук. керівник В.О.Огнев`юк,

«Україна – моя Батьківщина» Каплуновська О.М..

«Дитяча хореографія» А.С.Шевчук.

«Дитина в світі дорожнього руху» Тимовський О. А.,

Протягом навчального року педагогічний колектив нашого закладу вирішував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та удосконалення організації навчально-виховного процесу у 2017/2018 навчальному році.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Організація роботи з сім'ями вихованців

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

• батьківські збори;

• спільні виставки, участь у святах, спортивних розвагах;

• батьківські суботники;

• надання благодійної спонсорської допомоги для створення відповідних матеріально-технічних умов щодо перебування дітей у закладі.

Організація харчування у ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування дітей здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом МОН України.

Питанню якісного харчування в ДНЗ приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється завідувачем ДНЗ. Зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролю ділового щоденника керівника.

В ДНЗ організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять від постачальника.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей

та педагогічних працівників

В дитсадку організовано триразове харчування дітей, в період літньої оздоровчої кампанії в раціон вводяться свіжі овочі та фрукти.

Педагогічним колективом проводиться планомірна і систематична робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. Розроблено комплексний план роботи по ознайомленню дітей з ПДР, в кінці навчального року проводиться «Тиждень безпеки».

Щорічно діти проходять диспансерний огляд лікарів-фахівців.

Працівники ДНЗ двічі на рік проходять медичний огляд.

Всі педпрацівники мають щорічну відпустку з виплатою коштів на оздоровлення. Для покращення роботи в ДНЗ залучається батьківська громадськість. Кожного кварталу проводяться батьківські збори, на яких вирішуються нагальні питання.

Робота по зміцненню матеріально-технічної бази ДНЗ

До звіту керівника включено також інформацію, яка повніше розкрила ті аспекти роботи навчального закладу, які пов’язані з благодійними та спонсорськими внесками. У 2017/2018 н.р. на покращення матеріально-технічної бази навчального закладу було використано слідуючі кошти:

• батьківська спонсорська допомога:

 закуплені тюльпани та троянди для квітника;

 миючі та дезінфікуючі засоби;

 пральний порошок;

 настільні ігри та іграшки;

 придбано новорічну ялинку та костюм Діда Мороза;

 медикаменти;

 закуплені журнали;

 замінено кран;

 придбано тенти на пісочниці;

 закуплено туалетний папір та пакети для сміття;

 оплачено транспорт (Промінчики).

• спонсорська допомога:

 закуплені українські сорочки для хлопців;

 спортивний куточок.

Заплановані ремонтні роботи за бюджетні кошти:

 фарбування фасаду;

 фарбування ігрового майданчика;

 побілка стін в роздягальні та групових приміщеннях;

 частковий ремонт погрібу;

 часткова заміна стелі в пральні.

Підсумок

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) .

Вихователі та батьки вихованців – це єдиний живий організм об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю. Адже, сім’я була і лишається головним осередком, де відбувається становлення і розвиток особистості дитини. Через те батьки є частими гостями в садочку: разом з дітьми вони на святах, організовують виставки, приймають участь в спортивних розвагах, допомагають вихователям у створенні ігрових зон та озелененні групи та майданчика.

Наприкінці року проводиться анкетування батьків з питань діяльності ДНЗ, який показує, що в основному батьки цікавляться питаннями стосовно харчування, навчання та підготовки дітей до школи. На всі пропозиції та зауваження, викладені батьками, адміністрація своєчасно реагує і усуває недоліки .

Щиро дякуємо за надану допомогу всім, хто був небайдужий до наших проблем. А ми з свого боку i надалі будемо дотримуватися самого головного завдання ДНЗ – це охорона життя i здоров'я кожного вихованця i всебічний його розвиток.

Завідувач Манченківського ДНЗ __________ Н.М.Міхно

Кiлькiсть переглядiв: 997